شرح شغل پشتیبانی و امور مشتریان جهت استخدام در شرکت مسیرسفید